Kódex etiky poisťovacieho makléra

Tento kódex rešpektuje Kódex etiky v poisťovníctve, schválený Slovenskou asociáciou sprostredkovateľov v poisťovníctve (ďalej len SASP) a úzko nadväzuje na jeho ustanovenia. Asociácia presadzuje tieto normy a dbá na ich dodržiavanie s cieľom zabezpečovať dobrú povesť slovenského poisťovníctva.

Poisťovací sprostredkovatelia musia predovšetkým hájiť záujmy svojich klientov, spracovávať pre nich optimálne poistné programy, a to ako z hľadiska ich potrieb, tak aj z hľadiska ponuky poistného trhu. Sprostredkovateľ je pritom povinný rešpektovať platné právne predpisy, uchovávať obchodné tajomstvá svojich klientov a dbať na dodržiavanie nižšie uvedených noriem:

A. Všeobecné zásady správania sa sprostredkovateľov

 • sprostredkovatelia sa vo svojej činnosti riadia príslušnými zákonmi a predmetnými vykonávacími predpismi, uzavretými zmluvnými vzťahmi s poisťovňami a so svojimi klientmi,
 • sprostredkovatelia sa vo svojej činnosti zúčastňujú na hospodárskej súťaži, pričom dbajú na právne záväzné pravidlá hospodárskej súťaže a nesmú účasť na súťaži zneužívať,
 • v rámci hospodárskej súťaže sprostredkovatelia konajú v súlade s dobrými mravmi súťaže, aby nespôsobili ujmu iným subjektom nekalou súťažou,
 • sprostredkovatelia sa zdržia klamlivých, zavádzajúcich a neoverených výrokov o svojej profesii, o rozsahu a charaktere sprostredkovateľskej činnosti,
 • sprostredkovatelia vo svojej činnosti utajujú obchodné tajomstvá svojich klientov, ak sú im tieto tajomstvá v súvislosti s ich činnosťou zverené,
 • sprostredkovatelia sa vo svojej činnosti zdržia konania, ktoré by mohlo narušiť dôveru klientov a poisťovní, alebo vyvolať nepravdivý obraz o sprostredkovateľských činnostiach,
 • v prípade, že sprostredkovatelia nenájdu riešenie na odstránenie akéhokoľvek rozporu s inými sprostredkovateľmi, hľadajú riešenie prostredníctvom orgánov Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve,
 • sprostredkovatelia spolupracujú so SASP pri presadzovaní a ochraňovaní svojich záujmov a potrieb súvisiacich s sprostredkovateľskou činnosťou,
 • sprostredkovatelia sa usilujú, aby mali potrebné personálne i materiálne zázemie, ktoré im umožnia rýchlo a kvalitne riešiť potreby a záujmy poisteného i poisťovateľa.

 

B. Zásady správania sa zamestnancov sprostredkovateľských firiem Zamestnanci maklérskych firiem sa riadia týmito etickými normami:

 • zamestnanci dôstojne reprezentujú svoju firmu aj poisťovníctvo, ktorého sú súčasťou,
 • zamestnanci sa vyvarujú každej činnosti, ktorá by viedla ku konfliktu záujmov zamestnanca a firmy,
 • zamestnanci dodržiavajú obchodné tajomstvá a to aj po ukončení svojho pracovného pomeru v poisťovníctve,
 • zamestnanci dodržiavajú prísne pravidlá etiky, nepoužívajú vo svoj osobný prospech informácie a materiály svojej firmy, najmä nesmú zneužiť svoje postavenie na prijímani či vyžadovani finančných alebo vecných výhod od kohokoľvek a rovnako nesmú nikdy obdobné výhody sami ponúkať či poskytovať,
 • v záujme zvyšovania svojich profesijných znalostí sa zamestnanci sústavne starajú o svoje vzdelávanie.