Ako postupovať pri vzniku poistnej udalosti.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE VZNIKU POISTNEJ UDALOSTI?

Nevykonávať opravu poškodenej veci pred vykonaním obhliadky poisťovňou.

Ak je nevyhnutné začať s odstraňovaním škôd ešte pred obhliadkou, urobte dôkladnú fotodokumentáciu / videozáznam.

AKO NAHLÁSIŤ POISTNÚ UDALOSŤ?

Poistnú udalosť by mala nahlásiť osoba, ktorá pozná detaily o poistnej udalosti a pripraviť si základne informácie: dátum, čas a miesto vzniku udalosti, údaje o poškodenom majetku, priebeh a príčina vzniku, rozsah poškodenia, či bola škoda hlásená polícii / hasičom, RČ alebo IČO majiteľa poškodeného majetku a jeho kontaktné údaje, vodiča v čase nehody a jeho kontaktné údaje, miesto, kde môže prebehnúť obhliadka a kontaktná osoba pre obhliadku.

Bez zbytočného odkladu kontaktovať AFinance, ktorá Vám pomôže pri riešení poistnej udalosti, pripraví potrebné podklady a zabezpečí ich doručenie do poisťovne. Dohliadne na priebeh likvidácie a poskytne asistenciu v prípade nezrovnalostí.

Povinnosť nahlásenia poistnej udalosti je pre poisteného – vinníka nehody do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky a do 30 dní za škody vzniknuté mimo územia Slovenskej republiky.

KEDY VOLAŤ POLÍCIU?

Pri krádeži, lúpeži alebo vandalizme treba privolať políciu vždy bez ohľadu na výšku škody.

Pri dopravnej nehode ak prišlo k zraneniu alebo usmrteniu osoby, k poškodeniu cesty alebo verejného zariadenia, k úniku nebezpečných látok, ak je sporné určiť vinníka alebo vinník nechce uznať svoju vinu, ak škoda prevyšuje podľa trestného zákona sumu 3 990 Eur alebo škodu nevieme odhadnúť, ak je vodič pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, ak je nehoda v zahraničí.

AKÉ DOKLADY TREBA DOLOŽIŤ?

Pri poistnej udalosti z poistenia motorových vozidiel:

 • Správa o nehode (podpísaná účastníkmi nehody- Povinná pri PZP)
 • Oznámenie o poistnej udalosti pri Havarijnom poistení (každá poisťovňa má svoje tlačivo)
 • Kopia vodičského preukazu a občianskeho preukazu vodiča v čase nehody
 • Kopia dokladu o technickej a emisnej kontrole motorového vozidla ak táto kontrola bola vykonaná
 • Kopia technického preukazu motorového vozidla
 • Faktúra za opravu motorového vozidla s rozpisom prác, materiálu a doklad o úhrade faktúry za opravu (doloženie po oprave)
 • Číslo účtu, na ktorý je možné zaslať poistné plnenie

Pri poistnej udalosti z poistenia majetku a zodpovednosti za škodu:

 • Oznámenie o poistnej udalosti
 • V prípade zodpovednosti za škodu uplatnenie nároku na náhradu škody
 • Doklady o vlastníctve poškodeného majetku
 • Vyjadrenie opravcu k príčine škody a k rozsahu poškodenia
 • Faktúra za opravu s rozpisom prác, materiálu a doklad o úhrade faktúry za opravu (doloženie po oprave).
 • Číslo účtu, na ktorý je možné zaslať poistné plnenie