Poskytujeme množstvo služieb.

Audit
1

AUDIT EXISTUJÚCEHO POISTENIA

Preveríme stav poistných zmlúv a zhodnotíme kvalitu aktuálneho poistného krytia. Podkladom pre vykonanie auditu sú kópie poistných zmlúv a výkazov poistenia. Výsledkom auditu je správa analyzujúca súčasné poistenie a obsahujúca zároveň súbor opatrení na skvalitnenie poistného krytia. Navrhované opatrenia sú reálnou možnosťou zlepšenia poistného programu a optimalizácie ceny poistenia.
Audit
2

RIZIKOVÁ ANALÝZA A RIADENIE RIZÍK

Pre získanie najlepších podmienok pre klienta spracovávame analýzu rizík klienta, ktoré môžu ohroziť chod spoločnosti, výšku jej aktív a jej profit. Navrhujeme poistný program ako variabilnú „skladačku“, ktorá kryje všetky riziká klienta a zároveň odráža aj jeho finančné možnosti. Poistný program vieme zostaviť tak, aby bol optimálnym pre klienta z hľadiska rozsahu a hlavne ceny.
Audit
3

TECHNICKÁ OBHLIADKA

Súčasťou rizikovej analýzy je aj vykonanie technickej obhliadky rizika. Náš tím je schopný v priebehu niekoľkých dní navštíviť a obhliadnuť prevádzku poisteného a zhodnotiť jej stav z poistno-bezpečnostného hľadiska. Výsledkom obhliadky je riziková správa so stanovením maximálnej možnej škody, ale aj odporúčania na vylepšenie prevádzky, ktoré by mali prispieť k získaniu výhodnejších podmienok poistenia.
Audit
4

OCENENIE MAJETKU

V každom poistnom období je potrebné prehodnotiť stav majetku a výšku poistných súm. Ceny podliehajú inflácii a vplyvom spôsobujúcim ich neustálu zmenu. AFinance pre klienta stanovuje aktuálnu výšku poistných súm ich prepočtom podľa metód vydaných Štatistickým úradom a akceptovaných poisťovňami.
Audit
5

NÁVRH POISTNÉHO PROGRAMU A JEHO REALIZÁCIA

AFinance využíva individuálny prístup ku klientom a poistenie doslova „šije na mieru“. Rozsah poistenia a poistné produkty sú zostavené podľa jeho potrieb a možností. Po odsúhlasení návrhu poistného programu klientom nastáva jeho realizácia. Naše skúsenosti z poistenia ako aj nadštandardné vzťahy s poisťovňami sú zárukou pre získanie najlepších podmienok a ceny poistenia. Máme špecialistov pre jednotlivé druhy poistení, ktorí komunikáciou s poisťovňami získavajú štandardné aj neštandardné krytia. Klientovi je predkladaný len výsledok práce – vyhodnotenie ponúk poisťovní s tabuľkovým porovnaním ceny a podmienok poistenia. Záverečným krokom tohto procesu je príprava poistných zmlúv.
Audit
6

KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O POISTNÉ ZMLUVY

Dojednaním poistnej zmluvy práca AFinance nekončí, naopak začína každodenná starostlivosť o poistenie a poistné zmluvy. Náš tím špecialistov pre jednotlivé druhy poistenia dohliada na včasné zaraďovanie a vyraďovanie majetku z poistných zmlúv, na povinnosti poisteného vyplývajúce z poistných zmlúv ako je ohlasovanie zmien v poistení, platenie poistného, zostavovanie výkazov poistenia a pod.
Audit
7

ASISTENCIA PRI LIKVIDÁCII POISTNÝCH UDALOSTÍ

Najdôležitejšou oblasťou spolupráce je rýchla a účinná likvidácia poistných udalostí zo všetkých druhov poistení vrátane poistení motorových vozidiel. AFinance plne zastupuje klienta pri akejkoľvek komunikácii s poisťovňou.
Audit
8

MONITOROVANIE FINANČNEJ STABILITY POISŤOVNÍ

Poisťovňa, ktorú AFinance odporučí klientovi pre ďalšiu spoluprácu, musí mať dostatočné rezervy a imanie na splnenie záväzkov z poistných zmlúv. Neustále tak sledujeme finančnú stabilitu a solventnosť všetkých poisťovní, aby bola zaručená výplata poistných plnení.