Reklamačný poriadok

Zaoberáme sa vašimi názormi a skúsenosťami

Hlavným cieľom spol. AFinance s.r.o. je v súlade s licenciou NBS poskytovať klientom a obchodným partnerom vysokokvalitné sprostredkovateľské služby v oblasti poistenia a zaistenia.

Tento cieľ sme schopní dosiahnuť, keďže nielen pozorne a cieľavedome sledujeme spätnú väzbu od našich klientov, spolupracovníkov a obchodných partnerov, ale na základe ich oprávnených pripomienok a podnetov aj ďalej aktívne pracujeme na rozvíjaní kvality nášho servisu.

Aby sme tento proces pre našich klientov, spolupracovníkov a obchodných partnerov zjednodušili, nastavili sme v rámci spol. AFinance s.r.o. niekoľko jednoduchých ale záväzných procesov, tzv. reklamačný poriadok. Klient, spolupracovník aj obchodný partner, tak majú jasne definovanú možnosť komunikácie o prípadných nedostatkoch, s ktorými sa stretol a ktoré má vedenie AFinance s.r.o. záujem ihneď napraviť.  

Všetci zamestnanci, spolupracovníci, klienti a obchodní partneri AFinance s.r.o. sa hneď pri vstupe do našej obchodnej siete podrobne oboznámia s reklamačným poriadkom a sú povinní všetky jeho body dodržiavať.

Hlavné zásady reklamačného poriadku AFinance s.r.o.

  • Zamestnanci, spolupracovníci a obchodní partneri AFinance s.r.o. sa riadia Kódexom etiky poisťovacieho sprostredkovateľa a platnou legislatívou.
  • S pripomienkami či námetmi, ktoré sa týkajú služieb poskytovaných spol. AFinance s.r.o., sa klienti, obchodní partneri a spolupracovníci môžu obrátiť na vedenie AFinance s.r.o., prostredníctvom adresy info@afinance.eu.  
  • Na každý podnet zareagujeme do 24 hod. a ponúkneme možné riešenia. 
  • Ak sa pripomienka či reklamácia klienta týka postupu konkrétneho zamestnanca, spolupracovníka či obchodného partnera AFinance s.r.o., informujeme vedenie tejto spoločnosti, ktoré zaistí, aby sa vykonala náprava.
  • Každou pripomienkou sa zaoberáme individuálne, vyvodzujeme dôsledky a v prípade nutnosti upravujeme postupy a pravidlá fungovania AFinance s.r.o.
  • Po uplynutí dostatočného časového úseku vedenie Afinance s.r.o., overuje, či sa navrhované riešenie alebo požadovaná náprava vykonali k spokojnosti klientov.